امینک

استخراجات یک معدنچی وب

تا بیراهه نباشه، جاده معنا نمیده
— 出典:

(Source: facebook.com)